Algemene voorwaarden Learning is Power

1. Algemeen

1.1 Met het depot van deze Algemene Voorwaarden bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van Learning is Power vervallen.

1.2 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dat door Learning is Power schriftelijk is bevestigd.

1.3 Alle leveringen worden geacht te zijn geschied te Heeze, alle betalingen dienen aldaar of door overschrijving op de door Learning is Power aangegeven bankrekening te geschieden.

1.4 Afspraken met en toezeggingen van personeel van Learning is Power of door Learning is Power ingeschakelde derden binden Learning is Power niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

1.5 De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Learning is Power, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen; een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaard-clausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

1.6 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

1.7 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Learning is Power met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door opdrachtgevers van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Learning is Power een opdracht tot advisering over of uitvoering van werkzaamheden, of van haar trainingen, workshop of online leer- of  trainingsprogramma’s  gebruik  wenst  te  maken  of  daarvan  gebruik maakt, trainingen of workshops door haar wenst te laten organiseren of laat organiseren, enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit dan wel een offerte voor vorenbedoelde activiteiten laat uitbrengen of voorbereidende gesprekken hierover met Learning is Power voert.

1.8 Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, die afwijken van deze voorwaarden binden Learning is Power slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

1.9  Daar  waar  in  deze  voorwaarden  wordt  gesproken  over  ‘schriftelijk’,  wordt  een  bericht  van  opdrachtgever per e-mail hieraan pas gelijkgesteld indien Learning is Power schriftelijk of via e-mail aangeeft inhoudelijk hiermee akkoord te gaan of indien daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven aan het in de bewuste e-mail gestelde.

1.10 Uitgaande E-mails van Learning is Power waarin staat vermeld dat aan deze E-mail geen rechten kunnen worden ontleend binden Learning is Power op geen enkele wijze.

2. Offertes

2.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Learning is Power is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk of via e-mail heeft bevestigd of daadwerkelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

2.2 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs; de daadwerkelijk door Learning is Power of door haar ingeschakelde derden gewerkte uren en de daadwerkelijk door Learning is Power gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

2.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2.4 Alle door Learning is Power opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., reis- en verblijfkosten, parkeergelden en/of andere op diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, onvoorziene externe kosten daaronder begrepen, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.5 Indien een opdracht uitblijft, behoudt Learning is Power zich het recht voor de gemaakte voorbereidingsuren of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, een en ander slechts dan, wanneer van een diepgaande studie van het project gesproken kan worden en alsdan in overleg met opdrachtgever naar gebruik en billijkheid berekend.

2.6 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Learning is Power gerechtigd zijn om sinds de totstandkoming van de overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van inkoopprijzen, lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, evenals verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, welke voor Learning is Power kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen.

3. Opdrachten

3.1 Een gegeven opdracht bindt de opdrachtgever. Learning is Power is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging of door daadwerkelijk uitvoering te geven aan de opdracht. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Learning is Power kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2 Voor alle niet schriftelijk gegeven opdrachten (overeenkomst op afstand) kan opdrachtgever binnen veertien dagen na dagtekening van deze bevestiging schriftelijk aangeven alsnog van de opdracht af te zien, behalve in die gevallen, waarin de activiteit een vereist minimum aantal deelnemers heeft om door te gaan en bij online producten waarbij aan opdrachtgever een toegangscode is verstrekt. Indien annulering volgens dit artikel niet mogelijk is, worden (aan)betalingen via Pay Pal, Ideal of anderszins niet geretourneerd.

3.3 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Learning is Power ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling, per e-mail of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Learning is Power zijn bevestigd.

3.4 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden de volledige vergoeding voor de overeengekomen dienst of levering te voldoen.

3.5 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

3.6 Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden Learning is Power eerst na schriftelijke acceptatie.

4. Levering/uitvoering van de opdracht

4.1 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de uitvoering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk “betaling”.

4.2 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Learning is Power, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.

4.3 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft Learning is Power enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever Learning is Power bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en dit door Learning is Power schriftelijk is bevestigd.

4.4 Overeengekomen termijnen gelden slechts indien en voor zover de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens, op de overeengekomen tijd bij Learning is Power wordt afgeleverd en de door opdrachtgever zelf of voor diens rekening door derden uit te voeren werkzaamheden op tijd zijn verricht. Indien ten gevolge van niet-tijdige levering/uitvoering van werk door opdrachtgever de opdracht slechts kan worden uitgevoerd door inschakeling van extra transport, overwerk, spoedbestelling e.d., zal Learning is Power daartoe, zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen de daardoor ontstane kosten voor rekening van opdrachtgever komen. Bij niet-tijdige levering door de opdrachtgever is Learning is Power gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht nader vast te stellen.

4.5 Indien werkzaamheden op de locatie van opdrachtgever dienen te worden uitgevoerd, is opdrachtgever gehouden de benodigde faciliteiten om niet ter beschikking te stellen.

4.6 Alle uitvoeringstermijnen worden door Learning is Power steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De uitvoeringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van Learning is Power eventueel benodigde gegevens door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

4.7 Indien de overschrijding van de uitvoeringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan Learning is Power kennis geeft, onverminderd het recht van Learning is Power om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende opdracht alsnog uit te voeren. Opdrachtgever kan vorderen dat Learning is Power omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.

4.8 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Learning is Power voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehouden, heeft Learning is Power het recht de nakoming van alle verplichtingen tegenover de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan Learning is Power verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

4.9 Learning is Power is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van Learning is Power een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

4.10 Het is opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een (arbeids)overeenkomst aan te gaan met door of namens Learning is Power bij of voor opdrachtgever te  werk  gesteld  personeel,  zulks  op  straffe  van  een  niet  voor  matiging  vatbare  boete  van  €  10.000,–, voor  elke  overtreding  en  van  €  1.000,– per overtreding, per week dat de overtreding voortduurt.

4.11 Learning is Power is gerechtigd, de gegevens van de opdrachtgever (al dan niet door Learning is Power vervaardigd of samengesteld) die zij onder zich heeft, onder zich te houden totdat Learning is Power voldoening heeft gekregen van alle kosten die zij besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere gegevens van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Learning is Power ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

4.12 Learning is Power verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.

4.13 Indien tijdens de uitvoering van een door Learning is Power aangenomen opdracht blijkt, dat ten gevolge van aan Learning is Power onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Learning is Power het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer- of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door Learning is Power reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

4.14 Indien Learning is Power een opdracht in onder aanneming uitvoert, is zij -tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen- gerechtigd om rechtstreeks contact op te nemen met de aanbesteder over de technische uitvoering van de opdracht.

5. Overschrijding leveringstermijn

5.1 Indien de voortgang in de uitvoering van een opdracht door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende wordt vertraagd, kan door Learning is Power een deel van de voor het totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte gedeelte evenals de voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten worden gefactureerd op de termijnen waarop, indien geen vertraging zou zijn opgetreden, zou zijn gefactureerd. Mochten deze termijnen niet van tevoren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal het vorenbedoelde kunnen worden gefactureerd onmiddellijk na het verstrijken van de voor de uitvoering van de opdracht in kwestie normaliter benodigde tijd.

5.2 De met Learning is Power overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

5.3 Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten luchtvaart, scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven of andere energie- of datacommunicatiebedrijven, het optreden van tot dan toe onbekende virussen, storingen in of op het internet, gebrek aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en toeleveringen aan Learning is Power door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of toeleveringen, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Learning is Power van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.

5.4 Ingeval van overmacht zal Learning is Power daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, in welk geval opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht heeft de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Learning is Power het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

6. Applicatiegebruik online trainingen/leermiddelen

6.1 Learning is Power draagt zorg voor beschikbaarheid van de server en netwerk, overeenkomstig het overeengekomen service level, waarbij zij zich inspant om zo optimaal mogelijk aan dit service level te voldoen. Learning is Power aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid als dit level op enig moment niet gerealiseerd kan worden.

6.2 Learning is Power is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van storingen in het Internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit e.d.

6.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan de applicatie en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor:

 1. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
 2. het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
 3. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
 4. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie en discriminerende uitingen;
 5. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
 6. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het Internet of Intranet, waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken).
 7. het afsplitsen van (computer)processoren die na het verbreken van de (on line) verbinding met Learning is Power blijven lopen binnen Learning is Power of het internet; het verspreiden van computervirussen.
 8. Het is opdrachtgever niet toegestaan de applicatie te gebruiken voor erotisch, pornografisch of racistisch materiaal, illegale software, illegale MP3 en hiermee vergelijkbaar materiaal.
 9. Learning is Power is in de onderstaande gevallen gerechtigd de toegang van opdrachtgever zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren en zijn gegevens van de server te verwijderen, zonder dat opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan Learning is Power alle schade ten gevolge van de overtreding door Learning is Power of door derden geleden te vergoeden; niet genoten abonnements/gebruiksgelden zullen worden geretourneerd, c.q. verrekend:
 10. indien opdrachtgever zich het gestelde in de artikelen 6.3 en 6.4 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
 11. indien (een onderdeel) van de site van opdrachtgever oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het ‘down’  gaan  of  onbereikbaar  worden  van  de  server  van  Learning is Power;
 12. Indien blijkt dat opdrachtgever valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
 13. indien blijkt dat opdrachtgever de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan;
 14. indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen.
 15. het is opdrachtgever niet toegestaan de toegangsgegevens van de applicatie aan derden te verstrekken of de applicatie op andere wijze door derden te laten gebruiken.
 16. Learning is Power draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, maar draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.
 17. Learning is Power is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de applicatie (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit benodigd is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie.
 18. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de applicatie geeft opdrachtgever nimmer recht op enige terugbetaling van de overeengekomen gebruikskosten van de applicatie.

7. Klachten en garantie

7.1 Learning is Power is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Learning is Power als bindend.

7.2 Het indienen van klachten is slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk.

7.3 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering aan Learning is Power worden gemeld.

7.4 Gebreken aan een deel van de geleverde prestatie geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

7.5 Opdrachtgever zal alle door Learning is Power voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door Learning is Power in de gelegenheid te een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

7.6 Indien Learning is Power een gebrek aan de geleverde prestatie aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken prestatie kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op het declaratiebedrag te verlenen.

7.7 Learning is Power aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

7.8 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Learning is Power niet; met name zal Learning is Power in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade of gevolgschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht.

7.9 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden niet op.

7.10 Voor door derden door bemiddeling van Learning is Power geleverde zaken is Learning is Power nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de leverancier van de geleverde zaken verstrekte garantie.

7.11 Opdrachtgever zal nimmer op grond van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Learning is Power draagt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Learning is Power te verrichten werkzaamheden of leveringen, of een evenredig deel daarvan.

8.2 Learning is Power aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade ten gevolge van tekortkomingen aan het door haar of door haar bemiddeling geleverde.

8.3 Learning is Power aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatiedragers of op via het Internet geleverde of binnengehaalde gegevens of software. Opdrachtgever dient de aangeleverde informatiedragers, gegevens of software zelf op aanwezigheid van virussen te testen.

8.4 Opdrachtgever is gehouden Learning is Power schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Learning is Power instellen terzake van schade ontstaan door of met het geleverde.

8.5 Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting.

8.6 Learning is Power verplicht zich de door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, bescheiden, e.d. vertrouwelijk te behandelen en als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voor zover niet door de verzekering gedekt. In gevallen waarin met kostbare of niet vervangbare unica gewerkt moet worden, dient opdrachtgever deze voor zijn rekening en risico te verzekeren.

8.7 Voor onjuistheden in de opgave van rechten, kosten en onkosten door derden aan Learning is Power of voor wijziging daarvan, is Learning is Power niet aansprakelijk; eventuele (na)vorderingen, welke uit dien hoofde ontstaan, komen voor rekening van de opdrachtgever.

8.8 Adviezen worden door Learning is Power naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

8.9 Learning is Power aanvaardt voor door haar opgestelde begrotingen en prognoses geen enkele aansprakelijkheid voor de realisatie van de ingeschatte toekomstige ontwikkelingen.

9. Eigendomsrecht en copyright

9.1 Opdrachtgever en/of klant verplicht zich de geleverde of ter beschikking gestelde ideeën, werkwijzen, teksten, cursusmateriaal, adviezen e.d. slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook te handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken.

9.2 Alle rechten van industriële of intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot de van Learning is Power afkomstige of door Learning is Power gebruikte ideeën, werkwijzen, teksten, cursusmateriaal, adviezen e.d. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Learning is Power, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ideeën, werkwijzen, teksten, cursusmateriaal, adviezen e.d. van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten -openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen- is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Learning is Power voorbehouden.

9.3 Het is opdrachtgever en/of klant niet toegestaan de uitvoering van ideeën, werkwijzen, teksten, cursusmateriaal, adviezen e.d. van Learning is Power te wijzigen, te herhalen of te vermenigvuldigen, ook niet wanneer het slechts een deel hiervan betreft, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Learning is Power. Learning is Power kan aan een dergelijke toestemming voorwaarden verbinden, het betalen van een geldelijke vergoeding daaronder begrepen.

9.4 Learning is Power heeft -tenzij zulks bij opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen- het recht de tijdens een opdracht opgedane kennis en vervaardigd (cursus) materiaal opnieuw voor andere opdrachtgevers te gebruiken, zonder hiervoor op enigerlei wijze een vergoeding aan opdrachtgever verschuldigd te zijn.

9.5 Learning is Power heeft voor promotionele doeleinden het recht van door haar uitgevoerde projecten een beschrijving te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken.

10. Betaling

10.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Learning is Power daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. Learning is Power is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

10.2 Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, bankoverschrijving zonder enige aftrek in Euro. In het geval van termijnbetalingen geldt dat op het moment dat 1 termijn niet of niet op tijd wordt voldaan de mogelijkheid tot termijnbetalingen vervalt en het gehele verschuldigde bedrag direct en volledig opeisbaar is.

10.3 Indien in een langere kredietgeving dan veertien dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voor zover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

10.4 Indien kredietgeving ten onrechte wordt genomen, kan door Learning is Power een bedrag aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

10.5 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Learning is Power moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. De Buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het gestelde in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

10.6 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn sub 2 van dit hoofdstuk is bepaald, heeft Learning is Power het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door Learning is Power te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien Learning is Power aanleiding ziet zulks te verlangen.

11. Geschillen

11.1 Een geschil is wanneer een van de partijen het als geschil aanmerkt.

11.2 Op alle overeenkomsten en transacties van Learning is Power is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

11.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, dit met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.